Lietošanas noteikumi

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “MONIA”, 40203360524, juridiskā adrese: Rīga, Bērzpils iela 1 - 26, LV-1039, turpmāk – lucia.lv vai Pārdevējs un fizisku vai juridisku personu, turpmāk – Pircējs, kurš iegādājas preci, turpmāk – Prece vai izmanto citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, turpmāk - Pakalpojums Interneta vietnē lucia.lv, turpmāk – Interneta vietne

 1. Vispārīgie noteikumi

1.1. lucia.lv ir Interneta vietnes un ar to saistīto tiesību īpašnieks, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo Līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod Preces un sniedz Pakalpojumus Pircējam.

1.2. lucia.lv nodrošina Interneta vietnē pieejamo informāciju par Precēm un Pakalpojumiem un pārdod Preci/sniedz Pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem, kā arī nodrošina Klientu apkalpošanas dienestu. Piekļūstot Interneta vietnei vai lietojot to, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis Līguma noteikumus, saprot tos un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

1.3. Ja Pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Interneta vietnē piedāvāto Preci, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1.4. Pircējs - rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies un veic pasūtījumu Interneta vietnē. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem lucia.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi. Reģistrējoties Interneta vietnē, Pircējs apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga iepirkties Interneta vietnē saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.5. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs apstiprinājis  pasūtījumu: Pircējs ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Pircējam ir pienākums Līguma noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

1.6. lucia.lv  ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Interneta vietnē, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Prece pasūtīšanas brīdī.

1.7. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt lucia.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro Līguma noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja reģistrāciju vai citādi ierobežot piekļuvi Interneta vietnei.

 

 1. Līguma priekšmets

2.1.  lucia.lv. pēc Pircēja pasūtījuma, kurš veikts saskaņā ar Līguma 2.2.2. punktu, apņemas pārdot un piegādāt vai izsniegt struktūrvienībā Interneta vietnē pieejamās Preces, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.2. Pircējs patstāvīgi izvēlas Preces un veic Preču pasūtīšanu un apmaksu saskaņā ar Līguma 4.punkta un 6.punkta noteikumiem, ievērojot zemāk norādīto:

2.2.1. Klients Interneta vietnē iepazīstas ar Preču aprakstu, cenu un tās atbilstību savām prasībām;

2.2.2. Klients izvēlas sev atbilstošo Preci un veic pasūtījuma noformēšanu un apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Interneta vietnē piedāvātajiem apmaksas veidiem.

2.3. lucia.lv piegādāt Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

 1. Reģistrācija

3.1.  Iepirkties lucia.lv var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Pircēji. 

3.2.  Lai reģistrētos lucia.lv, Pircējam Interneta vietnes sadaļā “Mans konts” ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Lai atkārtoti ienāktu vietnē lucia.lv konkrētajā Pircēja profilā, Pircējam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

3.3. Veicot pirkumu lucia.lv, Pircējam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

3.4.  Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas,  Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Interneta vietnē, pievienojoties ar savu paroli. Ja Interneta vietnes sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, lucia.lv šo personu uzskata par Pircēju. Ja parole ir nonākusi trešo personu rīcībā, Pircējam ir pienākums nekavējoties nomainīt paroli Interneta vietnē. 

3.5.  Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības lucia.lv kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, reģistrējoties un izmantojot Interneta vietnes pakalpojumus. 

3.6. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību un lucia.lv Privātuma politiku. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, lucia.lv izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

3.7. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī, lai nodrošinātu Pircējam, iespēju izmantot citus Interneta vietnes Pakalpojumus.

3.8. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes nolūki.

3.9. lucia.lv apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot lucia.lv partneriem, kas nodrošina preču piegādi, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.10. Informāciju par Personu datu apstrādi Pircējs var iegūt Interneta vietnes Privātuma politikas sadaļā. 

3.11. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu lucia.lv. Ja Pircējs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, lucia.lv nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī savā lucia.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt lucia.lv personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši Pircēja norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

3.12. Pircējs piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

 1. Preces pasūtīšana

4.1. Lai veiktu Preces pirkumu, Pircējs, Interneta vietnē izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot grozam”.

4.2. Pasūtījuma noformēšanai Pircējam jāveic sekojošas darbības:

4.2.1 Jāizvēlas Prece vai Preces, pievienojot tās „Grozam”.

4.2.2. Pēc visu izvēlēto Preču ievietošanas „Grozā”, lapas labajā augšējā stūrī noklikšķināt uz iepirkumu groza ikonas un nospiest taustiņu „Apskatīt grozu”. Pircējs tiek novirzīts tālāk uz groza lappusi, kurā iespējams atkārtoti pārskatīt pasūtījumu, dzēst preces no iepirkumu groza un ievadīt kupona kodu, ja tāds ir, kā arī izvēlēties Preces piegādes/saņemšanas veidu. 

4.2.3. Tālāk Pircējs noklikšķina “Turpināt noformēt pasūtījumu”, kas aizved uz Omniva Checkout pasūtījuma noformēšanas lappusi.

4.2.4. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Samaksāt”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

4.2.5. Pircējs samaksu par Preci veic, izmantojot internetbankas bankas saiti, un apstiprina maksājumu Pārdevējam, nospiežot taustiņu “Atpakaļ pie tirgotāja”.

4.2.6. Pēc Preces apmaksas lucia.lv sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

4.3. Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt nodrošināts.

4.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušās iesniegto, bet nepareizo datu dēļ. 

4.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pircēja iesniegto datu pareizību, kā arī – vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

 1. Kuponu izmantošana

5.1. Atlaižu kuponus var iegūt lucia.lv veikala paziņojumos, sociālajos medijos (Facebook un Instagram), saņemt e-pastā vai SMS, kā arī kampaņās interneta vidē.

5.2. Atlaižu kuponu norādīto kodu var izmantot tikai vienu reizi un tikai iepērkoties Interneta vietnē.

5.3. lucia.lv veikalā ir iespējams izmantot šāda veida kuponus:

5.3.1. kuponi, kas sniedz procentuālu atlaidi;

5.3.2. kuponi, kas sniedz konkrēta apmēra atlaidi.

5.4. Atlaides kuponi nesummējas, un tie netiek apmainīti pret naudu.

5.5. Aizliegts pārdot atlaižu kuponus.

5.6. Atlaižu kuponi ir derīgi līdz norādītajam datumam. Atlaižu kuponi ar derīguma termiņa beigu datumu netiek apmainīti pret produktiem, kas tiek pārdoti Interneta vietnē, to derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts.

5.7. Kupona turētājs ir atbildīgs par informācijas drošību.

5.8. Visus atlaides kuponus var izmantot, lai samazinātu groza summu tikai Interneta vietnē. Atlaides kuponi nesummējas, un citas atlaides, kas tiek piemērotas Interneta vietnē, neattiecas uz atlaižu kuponiem.

5.9. Nederīgi, zaudēti vai citādi bojāti (piemēram, kupona kods ir bojāts un to nevar identificēt), atlaižu kuponi netiek kompensēti, un to derīguma termiņš netiek pagarināts.

5.10. Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.

5.11. Ja rodas jautājumi par maksājumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz lucia.apgerbi@gmail.com

 1. Preču cenas un samaksas kārtība

6.1. Preču un pakalpojumu cenas Interneta vietnē ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši Interneta vietnē norādītajām piegādes maksām.

6.2. Preču cenas Interneta vietnē norādītas EUR (eiro). Visi maksājumi, kas tiek veikti caur maksājumu apstrādātāju Maksekeskus AS, norēķinu valūta ir EUR (eiro).

6.3. Pircējs maksā par precēm, šādos veidos:

6.3.1. izmantojot Latvijas Republikas banku saites  – Swedbank, SEB, Nordea, Citadele. 

6.3.2. skaidrā naudā, ja pasūtītā prece tiek izņemta klātienē Lučia veikalā.

6.4. Interneta vietne ir izmantots Omniva Checkout pirkuma noformēšanas logs, kas ļauj ātrāk noformēt pirkumus tiešsaistē, tādēļ maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, pakalpojuma nodrošinātāja Maksekeskus AS drošā maksājumu vidē.’

6.5. Precēm un pakalpojumiem tiek piemērota cena, kas spēkā Interneta vietnē pasūtījuma apmaksas brīdī. 6.6. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā.

 1. Preču piegāde

7.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai izvēlēto pakomāta Omniva staciju. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu - saņemšana veikalā - apņemas izņemt preci 7 kalendāro dienu laikā, pretējā gadījumā pasūtījums tiks anulēts.

7.2. Preces Pircējam var piegādāt SIA "MONIA" vai viņa pilnvarots pārstāvis.

7.3. Pircējs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

7.4 Piegādes maksa Latvijā ar pakomātu Omniva ir 3,50 EUR (trīs eiro un 50 eiro centi). 

7.5. SIA "MONIA" darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Iespējamais piegādes laiks var atšķirties, par jebkāda veida kavējumiem tiks ziņots.

7.5.1. Par piegādes veidu izvēloties Omniva pakomātu, Prece Pircēja izvēlētajā pakomātā nonāk 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Par Preces nonākšanu pakomātā Pircējs tiek informēts ar īsziņas paziņojumu, kas satur durvju kodu, pakomāta atrašanās vietu, atgriešanas kodu un uzglabāšanas termiņu. Pakomāti ir atvērti 24 stundas diennaktī. Prece tiek uzglabāta pakomātā 7 kalendārās dienas. Pēc minētā termiņa beigām Prece tiek sūtīta atpakaļ Pārdevējam. Gadījumā, ja Pircējs neizņem Preci iepriekš minētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preces nosūtīšanu.

7.5.2. Pircējam ir pienākums saglabāt 7.5.1. punktā minēto īsziņas paziņojumu līdz 14 dienu atgriešanas perioda beigām. 

7.6. Ja Pircēja norādītajā piegādes adreses nav sastopams, Pārdevējam vai tā pilnvarotajai personai ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

7.7. Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā SIA "MONIA" atmaksā Pircējam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

7.8. Pēc preču saņemšanas Pircējs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī SIA "MONIA" pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Pircējs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad SIA "MONIA" pārstāvis piegādā preci Pircējam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Pircējam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. SIA "MONIA" neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

7.9. Ja SIA "MONIA" neizdodas sazināties ar Pircēju 5 (piecu) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, SIA "MONIA" atmaksā Pasūtītājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

 7.10. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ SIA "MONIA" nevar nodrošināt Interneta vietnē iegādātās preces piegādi, Pārdevējs apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Pircējs nepiekrīt, Pārdevējs atmaksā Pircēja samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

 1. Preču kvalitāte

8.1. Visu lucia.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. 

8.2. lucia.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

8.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai SIA "MONIA" veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu.

8.6. Vispirms Pircējs ir tiesīgs lūgt Pārdevējam bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

8.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Pārdevējs var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

8.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

8.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Pircējs var izteikt Pārdevējam rakstveidā, iesniedzot iesniegumu un preci kopā ar pirkuma apmaksas un piegādes dokumentāciju Matīsa iela 32, Rīga, LV-1001. 

8.10. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā izskata saņemto iesniegumu/pretenziju un sniedz atbildi pēc būtības. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto iesniegumu/pretenziju par pamatotu, Pārdevējs nekavējoties no iesnieguma/pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pircēja iesniegumā/pretenzijā minētos iebildumus novērstu.

 

 1. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

9.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Pircējs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, un Pircējam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot SIA "MONIA" iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. 

9.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda Līguma pielikumā esošo atteikuma veidlapu vai nosūta brīvas formas e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi: lucia.apgerbi@gmail.com

ar kuru paziņo par vēlēšanos atteikties no Preces, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, adresi un norēķinu konta numuru, kā arī informāciju par preces pasūtīšanas, apmaksas un saņemšanas datumu. 

9.3. Pārdevējs saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pircējam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisko paziņojumu uz Pircēja atteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

9.4. Uzskatāms, ka Pircējs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Pircēja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Pircējam ir pienākums dokumentāri pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas termiņu.

9.5. Pēc atteikuma pieteikuma nosūtīšanas Pircējs nosūta vai piegādā preci atpakaļ Pārdevējam uz adresi: Matīsa iela 32, Rīga, LV-1001 bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Pircējs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

9.6. SIA "MONIA" apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu un preces atgriešanas dienas, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu par preci. 

9.7. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi, šis Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs atmaksā Pircējam no viņa saņemtos maksājumus, uz atteikuma pieteikumā norādīto norēķinu kontu vai, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantojis sākotnējam darījumam, ja Pircējs atteikuma pieteikumā nav norādījis norēķinu konta numuru.

9.8. Ja Pircējs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircēja piegādes papildu izdevumus.

9.9. Atlaidēs iegādātu preci nav iespējams atgriezt, bet ir iespējams samainīt pret citu preci vai dāvanu karti preces vērtībā.

9.10. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Pircējs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, Pircējs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

9.11. Pircējs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

9.11.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

9.11.2. prece nedrīkst būt bojāta;

9.11.3. prece nav lietota, saglabāta sūtījuma kastīte, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes piestiprinātas pie apģērba, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Pircējs ir norādījis iebildumus);

9.11.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

9.12. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

9.12. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, piegādes dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, SIA "MONIA" ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudu.

9.13. Sīkāku informāciju par to, kas ir atteikuma tiesības, Pircējs, var iepazīties mājaslapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

9.14. Atteikuma veidlapa atrodas šeit.

 

 1. Atbildība un strīdu risināšana

10.1. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt.

10.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10.3. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpējo sarunu ceļā. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.4. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja iesniegto iesniegumu/pretenziju par nepamatotu, savukārt Pircējs iesnieguma/pretenzijas atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pircēju neapmierina Pārdevēja piedāvātais strīda risinājums, Pircējam ir tiesības izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas.

10.5. Pircējam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta vietnes attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Pircēja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras bojājumiem. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

 

 1. Citi noteikumi

11.1. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju regulē Līguma noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

11.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

11.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē Līguma spēkā esamību.

11.4. Klients noslēdzot Līgumu, apliecina, ka visi Līguma nosacījumi ir skaidri un viņš tos uzņemas pilnā apjomā.